گیاهان دارویی

آثار ضداکسیدانی اسانسهای گیاهی

خواص ضداکسیدانی عصاره های مرزنجوش، پونه کوهی، آویشن، نعناع، اسطوخودوس و ریحان در چربی خوک در دمای 75 درجه سانتی گراد ارزیابی شده است. عصاره مرزنجوش بیشترین اثر را در پایداری چربی داشته است و پس از آن آویشن و اسطوخودوس بیشترین اثر را داشته است.

بتا-سیمن-2و3-دی اول، تیمول و کارواکرول در آویشن خواص ضداکسیدانی قوی دارند. ترکیبات ضداکسیدانی موجود در آویشن می تواند به زرده تخم مرغ منتقل شود و غلظت مالون دی آلدهید را کاهش دهد.

نقش اسانسهای گیاهی به عنوان چاشنی

علاوه بر نقشهای ضد میکروبی و ضد اکسیدانی ، اسانسهای گیاهی و ترکیبات خالص آنها به عنوان چاشنی در غذاهای انسانی استفاده می شود. کارواکرول به عنوان نوشیدنی غیر الکلی حداکثر به میزان 26 قسمت در میلیون و در مواد پختنی حداکثر به میزان 120 قسمت در میلیون قابلیت استفاده دارد. سیناماآلدئید می تواند حداقل به میزان 8 قسمت در میلیون در بستنی و حداکثر 4900 قسمت در میلیون در آدامسهای جویدنی به کار روند. تیمول و بتاآیونون نیز به عنوان ترکیبات طعم دهنده در غذاها استفاده می شوند. از خواص طعم دهندگی اسانسهای گیاهی در جیره خوکها استفاده شده استولی در مورد طیور به علت ضعیف بودن حس چشایی،  کمتر مورد توجه بوده است . طعم خوراک برمیزان مصرف و اشتها تاثیر گذار است لذا از این طریق می تواند بر عملکرد حیوان تاثیر می گذارد.

 

اثر اسانسهای گیاهی برفرایند هضم

پیشنهاد شده است که اسانسهای گیاهی هضم را بهبود می دهند . این مساله ممکن است به دلیل گونه های گیاهان که اسانسها از آنها استخراج شده اند  بوده و اثر مثبتی بر هضم خوراک داشته باشد . در تعدادی از مطالعات گزارش شده است که گونه هایی از ترکیبات فعال بر ترشح نمکهای صفراوی تاثیر می گذارند . به علاوه نشان داده شده که مواد تند جیره نظیر کورکومین، کاپسایسین و پیپرین فعالیت آنزیمهای هضمی را در موکوس روده و پانکراس تحریک می کنند. پیش از این گزارش شده بود سینا ماآلدئید ترشح صفرا را در موش صحرایی افزایش می دهد. جالب است که مواد تند مانند کاپسایسین، پیپرین و سیناماآلدئید مسیر ساخت یکسانی دارند(مسیر شیکیمیک). آیا تیمول جیره ای و سیناماآلدئید در سطح 100 قسمت در میلیون ترشح آنزیمهای هضمی پانکراس نظیر آمیلاز ، لیپاز، تریپسین و کیموتریپسینرا تحریک می کنند یا نه؟ مسالهای بود که در آزمایشگاه بررسی شد. نتیج این تحقیق نشان داد هیچ تاثیر واضحی  از تیمول و سیناماآلدئید بر فعالیت آنزیمی در سن 21 یا 40 روزگی در جوجه ها مشاهده نشد. از طرف دیگر سیناماآلدئید و ایوجینول-ترکیب اصلی اسانس میخک وقتی در غلضتهای 1000 و 850 قسمت در میلیون تغذیه شود ، آشکارا جذب آلانین را درزنوم موش صحرایی مختل می کند. این محققان دو اصل پیشنهاد نمودند که پمپ سدیم- پتاسیم-ATP-آز موجود در سلولهای روده را مهار می کند و فرایند انتقال در روده را مختل می نماید. به علاوه نتایج in vitro مقدار IC50 نشان می دهد که برای مثال غلظت مقادیر ممانعت کننده برای مهار فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم ATP-آز روده ای به میزان 50 درصد ، به ترتیب 1/1 و 4/1 میلی گرم در کیلوگرم پروتئین برای سیناماآلدئید و ایوجینول است.

 

آثار اسانسهای گیاهی بر متابولیسم چربی ها

نقش گیاهان و اسانسهای آنها در کاهش کلسترول و حفاظت در برابر سرطان را کریگ(1999) مرور کرده است . السون و همکاران (1989)  اثر هیپوکلسترومی (پایین آوردن کلسترول) گور گیاه را که غنی از گرانیول و سیترال است در مورد انسان گزارش نمودند. در مقابل به ندرت تاثیری بر چربی های دیگر پلاسما نسبت به کلسترول مشاهده شده است. ترکیبات خالص اسانسهای گیاهی فعالیت آنزیم 3-هیدروکسی -3-متیل گلوتاریل  کو آنزیم A (HMG-CoA) ردوکتاز کبدی را مهار می کنند که یک آنزیم کلیدی تنظیم کننده سنتز کلسترول می باشد ، در نتیجه کاهش میزان کلسترول از طریق اسانسهای گیاهی مورد توقع است . مطابق نتایج کیس و همکاران (1995) مهار 5 درصد HMG-COA  ردوکتاز موجب کاهش کلسترول سرم به میزان 2 درصد در طیور خواهد شد. رابطه میان فعالیت HMG-COA  ردوکتاز و کل کلسترول یا LDL  در جوجه گزارش شده است، اما در مورد HDL  این طور نیست. این محققان گزارش نمودند که هنگامی که جوجه خروسها با عصاره لیمو در سطوح 25-100 قسمت در میلیون به مدت 26 روز تغذیه شدند فعالیت HMG-CoA ردوکتاز کبدی و کلسترول سرم یک کاهش وابسته به دز را نشان می دهد در حالی که بر فعالیت اسید چرب سنتتاز کبدی تاثیر نگذارد . نشان داده شده که انواع ترکیبات اسانسهای گیاهی مانند برنئول ،سینول ، سیترال، گرانیول، منتون،فنچون، الکل فنچیل و بتا آیونون فعالیت HMG-CoA ردوکتاز کبدی را کاهش می دهند. بتاآیونون پیش ساز ویتامین A می باشد،ولی رابطه آن با اثر کاهندگی کلسترول روشن نیست.

هود و همکاران (1978) این فرضیه را که اسانسهای گیاهی در جیره ممکن است بیوسنتز FPP- پیش ساز سنتز کلسترول را مهار کنند، بررسی کرده اند.مرغهای تخمگذار روزانه به طور انفرادی و به طور اجباری توسط کپسولی که حاوی اسانس گیاهی بود به مدت 5 هفته تغذیه شدند و سطوح کلسترول پلاسما اندازه گیری شد. اسانسهای گیاهی مورد مطالعه و سطوح آنها شامل ترپینول (100،50،10و 200 میلی گرم در روز)،سیترونلول(100 میلی گرم در روز )، لینالول(100 میلی گرم در روز) و گرانیول(100 میلی گرم در روز)بودند. بر خلاف فرض ، هیچ اختلاف معنی داری در سطوح کلسترول پلاسما بین تیمارها مشاهده نشد . این محققان اثر غیر معنی دار ترکیبات اسانسهای گیاهی انتخاب شدهرا به صورت مهاره  غیرموثر HMG-CoA ردوکتاز یا تجزیه سریع آنها در کبد توصیف نمودند.

 

نحوه عمل

گزارش شده است که تیمول، کارواکرول و بتا-آیونون ممکن است تنظیم فرضی محصولات عیراسترولی را تحریک نماید.

 

تاثیر اسانس های گیاهی بر عملکرد رشد جوجه ها

-        تغذیه جوجه های گوشتی با اسانس های گیاهی برای یک دوره 38 روزه بندرت بر وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک مشاهده می شود.

-        هیچ اثری در عملکرد رشد با افزودن اسانسهای گیاهی مشاهده نشده است.

-        کارواکرول جیره در کقایسه با تیمول در غلظت 200  ppm افزایش وزن و مصرف خوراک را کاهش می دهد.

-        جوجه های تغذیه شده با جیره دارای بتا-آیونون 250 ppm نسبت به شاهد 3/22 درصد سنگین تر بودند.

 

میکروفلور، قابلیت هضم چربی و اسانسهای گیاهی

-        فلور مناسب دستگاه گوارش برای عملکرد رشد  مطلوب ضروری است.

-        هرگونه تغییر نامطلوبی که از طریق جیره یا محیط در فلور ایجاد شود، می تواند آثار نامطلوبی بر میزبان داشته باشد.

-        اسانس های گیاهی می توانند آثاری افزاینده به علت تاثیر بر میکروفلور روده داشته باشند یا به عبارتی بر عملکرد با اثر بر فلور دستگاه گوارش تاثیر داشته باشد.

-        این عمل در مورد آنتی بیوتیکها نیز صادق است چرا که اثری بر پرندگان عاری از میکروب ندارند.

-        قابلیت هضم چربی، بازده اسانس های گیاهی جیره را منعکس می کند که ممکن است تاثیر مستقیم آنها بر ترشح یا سنتز اسیدهای صفراوی باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ساعت ۱۶:۲۲ بعد از ظهر  توسط مهدی قاسمی نافچی  |